Osoby poszukujące pracy często nie posiadają znajomości swoich praw, ale również obowiązków pracowniczych. Celem szkolenia jest szczegółowa analiza zagadnień dotyczących stosunku pracy i aspektów z nim związanych na gruncie prawa polskiego.

Przedmiotem  warsztatu  jest  przedstawienie  aktualnego   stanu   prawnego w zakresie:  nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, podstaw zatrudnienia, sposobów zmian treści stosunku pracy, prawidłowego planowania i rozliczania czasu pracy, zasad przyznawania i udzielania urlopów wypoczynkowych i innych zwolnień od pracy, zasad wynagradzania, mobbingu i zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu, a także dostarczenie uczestnikom kompleksowych  informacji  dotyczących  zasad  pozyskiwania,  przetwarzania i gromadzenia danych osobowych oraz wypracowanie umiejętności pozwalających na właściwie stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych oraz rozwiązań prawnych w tym zakresie. Dla osób planujących założyć własną działalność gospodarczą przedstawione zostaną regulacje prawne w tym zakresie.

Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatu, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Prezentację wspomnianych zagadnień prawnych wzbogać będą konkretne przykłady z orzecznictwa sądów polskich. Szczególny nacisk położony zostanie na stronę praktyczną zagadnienia.

Wśród korzyści płynących z proponowanego szkolenia wskazać należy nabycie umiejętności praktycznego stosowania przepisów regulujących warunki zatrudniania, a także wszechstronnej wiedzy w zakresie prawa pracy oraz odpowiednich, zgodnych z prawem, form działania w zakresie prawidłowego zarządzania pracą personelu.
strony internetowe Łódź