Aktywność na rynku pracy
Metody poszukiwania zatrudnienia
Zasady sporządzania pisemnej oferty dla pracodawcy
Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
Autodiagnoza własnego potencjału i predyspozycji zawodowych
Budowanie Indywidualnego Planu Działania
Tworzenie bilansu kompetencji
Planowanie własnej przyszłości zawodowej

Tworzenie bilansu kompetencji

Osoby, które znajdują się przed podjęciem tak ważnej decyzji życiowej, jaką jest zdobycie lub zmiana pracy, muszą zrobić swój indywidualny bilans kompetencji. Muszą przypomnieć i uświadomić sobie wszystkie „bogactwa”, jakimi dysponują. Sięgnąć do zakamarków swojej pamięci, do wydarzeń odległych i często zapomnianych. Jest to konieczne, ponieważ solidna ocena samych   siebie   i   celów,   jakie   sobie  stawiamy,  jest  punktem  wyjścia w dokonywaniu każdej zmiany zawodowej.

W procesie dochodzenia do poszerzonej samooceny przez osobę zainteresowaną istotnego wsparcia udziela jej doradca zawodowy.

Praca podczas tworzenia bilansu w toku stosowanych na przemian indywidualnych i grupowych sesji z doradcą zawodowym polega na przeanalizowaniu i ponownym odkryciu potencjału osoby badanej.
 
Głównym celem bilansu kompetencji jest wykształcenie u klienta umiejętności samooceny, odkrycie orientacji zawodowej, a także całościowe spojrzenie na własną osobę i swoją sytuację zawodową.

Uczestnik procesu doradczego analizuje kolejno swoją wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie edukacji szkolnej i pozaszkolnej, w czasie prac dorywczych oraz w trakcie zajęć niekoniecznie związanych z wykonywanym zawodem.

Następnie przypomina sobie swoje osiągnięcia zawodowe, sytuacje w jakich opuszczał kolejne miejsca pracy, pełnione w nich funkcje wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków, jakie wykonywał. W tej części tworzenia bilansu kompetencji rolą doradcy jest, aby klient nie zapomniał o żadnym fakcie ze swojego życia zawodowego, nawet jeżeli z pozoru wydaje się on bez znaczenia.

Kolejny etap konstruowania bilansu to analiza czynności dnia codziennego klienta oraz czasu, który przeznacza on na odpoczynek i rozwijanie swoich zainteresowań. Doradca zawodowy nakłania osobę badaną, aby zastanowiła się nad swoim sposobem bycia, nad swoimi zachowaniami i wskazała u siebie takie cechy osobowości, poparte konkretnymi sytuacjami życiowymi, które można uznać u niej za dominujące. Uczestnik procesu doradczego zastanawia się  również, jaki  rodzaj  pracy  jest dla niego najbardziej satysfakcjonujący. W ten sposób precyzuje swoje aspiracje i ambicje zawodowe.

Droga, którą przebywa klient wspólnie z doradcą zawodowym podczas tworzenia bilansu kompetencji, to kolejno przypominane sobie przez niego elementy, które układają się w jasny i dokładny wizerunek tego, co potrafi, lubi i chce on robić w swoim życiu zawodowym.

Tworzenie bilansu kompetencji jest wręcz niezbędne w przypadku osób posiadających zróżnicowane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przede wszystkim takich, które mają wielorakie możliwości wyboru dalszej drogi zawodowej.
strony internetowe Łódź