Aktywność na rynku pracy
Metody poszukiwania zatrudnienia
Zasady sporządzania pisemnej oferty dla pracodawcy
Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
Autodiagnoza własnego potencjału i predyspozycji zawodowych
Budowanie Indywidualnego Planu Działania
Tworzenie bilansu kompetencji
Planowanie własnej przyszłości zawodowej

Autodiagnoza własnego potencjału i predyspozycji zawodowych

Predyspozycje zawodowe to wrodzone skłonności do wykonywania danego zawodu. Znajomość własnej osoby pozwala na trafniejszy wybór zawodu; stanowiska, jakie się chce zajmować oraz środowiska pracy. Z jednej strony wiedza ta daje nam możliwość wykonywania pracy, która będzie dawała satysfakcję zawodową, a z drugiej – na każdym etapie poszukiwania pracy (wyszukiwanie ofert, pisanie aplikacji, rozmowa z pracodawcą) wspomaga nas w przedstawianiu swojej sylwetki zawodowej.

Celem szkolenia jest uświadomienie uczestnikom, że ich wiedza, umiejętności, doświadczenie i cechy osobowości składają się na ich obraz zawodowy. Przekonujemy adresatów szkolenia, że ich orientacja w odniesieniu do własnych możliwości zawodowych jest im niezbędna we właściwym wyborze przyszłej pracy i dalszej drogi zawodowej. Jeżeli wiemy jacy jesteśmy i czego oczekujemy, to mamy szanse na samorealizację i na kierowanie własnym życiem zawodowym.

Podczas szkolenia pomagamy osobom biorącym udział w zajęciach dokonać analizy swoich kwalifikacji zawodowych. W oparciu o posiadane doświadczenie zawodowe  i  zainteresowania  uczestnicy  identyfikują   własne   umiejętności i uzdolnienia. Jednocześnie w toku szkolenia omawiamy koncepcję umiejętności adaptacyjnych i uniwersalnych. W trakcie szkolenia proponujemy możliwość przeprowadzenia szeregu testów pozwalających poznać uczestnikom własne predyspozycje i preferencje zawodowe oraz ocenić swoje indywidualne możliwości pod kątem prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Bardzo ważnym dla odbiorców etapem szkolenia, jest umożliwienie im przeprowadzenia analizy swoich mocnych i słabych stron oraz zidentyfikowania i nazwania osiągnięć indywidualnych. Osoby biorące udział w szkoleniu otrzymują   niezbędną   pomoc  w   adekwatnej   ocenie   swoich   ograniczeń i możliwości. Uczestnicy otrzymują też możliwość przeanalizowania cech swojej osobowości i temperamentu w kontekście dopasowania ich do przewidywanej drogi zawodowej.

Istotny element szkolenia to dotarcie przez jego adresatów do swoich potrzeb i wartości, nie tylko zawodowych, ale również życiowych. Zidentyfikowane przez odbiorców szkolenia wartości w znaczny sposób warunkują ich oczekiwania względem wykonywanej pracy.

Udział w zaproponowanym szkoleniu jest dla uczestników szansą na poznanie siebie, zrozumienie swojej aktualnej sytuacji zawodowej. Umożliwia dokonanie bilansu własnych kwalifikacji zawodowych, posiadanych umiejętności, zainteresowań, preferencji dotyczących wykonywania określonej pracy oraz predyspozycji osobowościowych, dając tym samym kompendium informacji na temat własnej osoby. Taka autodiagnoza własnego potencjału i predyspozycji zawodowych przyczynia się do wzrostu ich pewności siebie i racjonalnej argumentacji w staraniach o pracę.
strony internetowe Łódź