Komunikacja interpersonalna i jej znaczenie w budowaniu pozytywnych relacji
Autoprezentacja i jej znaczenie w budowaniu profesjonalnego wizerunku
Sztuka wystąpień publicznych
Specyfika komunikacji telefonicznej
Kształtowanie postawy asertywnej
Panowanie nad emocjami i stresem w relacjach z ludźmi
Przezwyciężanie oporu wobec zmian
Skuteczne negocjacje
Efektywne zarządzanie czasem
Zasady skutecznego zarządzania budżetem domowym

Skuteczne negocjacje

Negocjacje są umiejętnością potrzebną nie tylko w biznesie. Są one sztuką takiego prowadzenia rozmowy, aby uzyskać od rozmówcy to, na czym nam zależy. Negocjować można w wielu sytuacjach: ze sprzedawcą w sklepie cenę towaru, z pracodawcą wysokość naszego wynagrodzenia, czy też warunków na jakich zostaniemy zatrudnieni. Sposób prowadzenia takiej rozmowy rządzi się konkretnymi prawami. Gruntowne poznanie tych prawidłowości pozwoli bardziej świadomie prowadzić rozmowy negocjacyjne.

Szkolenie wyposaża w wiedzę dotyczącą umiejętności komunikacyjnych, zapoznaje z  technikami  negocjacyjnymi. Biorąc udział w ćwiczeniach uczestnicy nabywają umiejętności praktycznych w oparciu o przekazywaną wiedzę. Dzięki nabytej wiedzy i umiejętnościom beneficjenci będą mogli skuteczniej dochodzić swoich praw i zdobywać to, na czym im zależy.

Brak umiejętności skutecznego negocjowania może prowadzić do konfliktów interpersonalnych i niezadowolenia z powodu nieuzyskania tego, na czym nam zależy.   Osoby   nie   potrafiące   skutecznie   negocjować  często  krzykiem i agresywnym zachowaniem próbują wymusić na rozmówcy realizację swoich planów i celów, co prowadzi do niepotrzebnych napięć i w konsekwencji pogorszenia relacji. Mogą też odwrotnie,  wykazywać bierną postawę, nie dochodzić swoich racji z obawy przed porażką i z powodu nieumiejętności przekonywania do swojego zdania.

Umiejętności negocjacyjne mają charakter uniwersalny, dzięki czemu są potrzebne  w  wielu  sytuacjach zarówno zawodowych, jak również osobistych i społecznych. Są one nierozerwalnie związane z umiejętnościami komunikacyjnymi, postawą asertywną oraz pewnością siebie.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają zasady i techniki skutecznego negocjowania, nabędą wiedzy dotyczącej komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz asertywności, które będą im pomocne w trakcie negocjacji. Poznają również sposoby stosowane przez osoby próbujące wywrzeć na nich wpływ oraz nauczą się mechanizmów obrony przed tymi technikami. Ważnym elementem będzie również omówienie pojęcia kompromisu i zwrócenie uwagi na respektowanie praw innych osób, szacunku w stosunku do nich oraz na to, że nie zawsze otrzymujemy to, na czym nam zależy. Pozwoli to na weryfikację własnych oczekiwań i roszczeń oraz dostosowanie własnych wymagań do sytuacji oraz do możliwości innych osób.
strony internetowe Łódź