Komunikacja interpersonalna i jej znaczenie w budowaniu pozytywnych relacji
Autoprezentacja i jej znaczenie w budowaniu profesjonalnego wizerunku
Sztuka wystąpień publicznych
Specyfika komunikacji telefonicznej
Kształtowanie postawy asertywnej
Panowanie nad emocjami i stresem w relacjach z ludźmi
Przezwyciężanie oporu wobec zmian
Skuteczne negocjacje
Efektywne zarządzanie czasem
Zasady skutecznego zarządzania budżetem domowym

Komunikacja interpersonalna i jej znaczenie w budowaniu pozytywnych relacji

Najprościej ujmując komunikacja jest procesem nadawania i odbierania informacji pomiędzy ludźmi. Jej celem jest wymiana myśli i informacji oraz dzielenie się wiedzą. Jest to naturalny proces przebiegający w każdym miejscu i o każdej porze.

Celem szkolenia jest uświadomienie, że umiejętność skutecznego porozumiewania się wpływa na stosunki między ludźmi i na poczucie własnej wartości. Wiele nieporozumień i niepowodzeń w relacjach interpersonalnych, zarówno prywatnych, jak i zawodowych, jest wynikiem złej lub nieumiejętnej komunikacji. Dbałość o spójność wypowiedzi sprzyja budowaniu wzajemnego zaufania, zmniejszeniu ilości konfliktów oraz ułatwia poszukiwanie zatrudnienia, pozwalając przekonać pracodawcę, że jesteśmy odpowiednimi kandydatami na oferowane stanowisko.

Podczas szkolenia dokonujemy szczegółowej charakterystyki procesu komunikowania się. Przedstawiamy znaczenie kreowania pozytywnego wizerunku   za   pomocą   komunikacji  niewerbalnej.  Wskazujemy  pozytywne i negatywne elementy mowy ciała, zwracając jednocześnie uwagę na zakłócenia w odbiorze komunikatów niewerbalnych.

Ważnym elementem szkolenia jest pokazanie zasad efektywnej komunikacji oraz   omówienie   barier   w   procesie   skutecznego   przepływu   informacji z jednoczesnym przedstawieniem sposobów ich eliminacji. Dokonując charakterystyki  komunikacji  werbalnej  przedstawiamy  korzyści  wynikające z  aktywnego  słuchania,  wskazujemy  na  istotną różnicę pomiędzy słuchaniem a słyszeniem.  Przedstawiając  na  szkoleniu style  komunikacji wraz z ich charakterystyką, umożliwiamy uczestnikom diagnozę własnego sposobu komunikowania się. Omawiamy rodzaje zadawanych pytań i uczymy sztuki stawiania pytań, pozwalającej na wypracowanie skutecznego modelu porozumiewania się.

Dodatkowo szkolenie możemy wzbogacić o moduł poświęcony komunikacji telefonicznej i internetowej.
strony internetowe Łódź